Gebruikersvoorwaarden
Versie: februari 2019
De dienst “Practiceflow” wordt u via internet bij wijze van Software-as-a-Service aangeboden door het bedrijf Practiceflow. Aan het gebruik van Practiceflow zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door Practiceflow te gebruiken, gaat u hiermee akkoord. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Practiceflow schriftelijk zijn aanvaard. 

Geldigheid van deze voorwaarden
Doordat je gebruik maakt van onze diensten of doordat je onze website bezoekt, gelden deze voorwaarden. Als je een gebruikersaccount bij ons aanmaakt, geef je expliciet aan dat je akkoord bent met deze voorwaarden. Wij werken in alle gevallen op basis van deze voorwaarden en wijken hier alleen vanaf als dit expliciet schriftelijk of per e-mail is overeengekomen.

Algemene voorwaarden die jij eventueel zelf hanteert zijn uitdrukkelijk niet van toepassing en de geldigheid daarvan wordt door ons uitdrukkelijk afgewezen.

Artikel 1. Gebruik van de dienst 
1.1. Practiceflow wordt u aangeboden ten behoeve van automatiseringsdoeleinden binnen uw bedrijf middels de via Practiceflow aangeboden tools. U bepaalt zelf hoe u de tools inzet en voor welke specifieke doelen. 
1.2. Om Practiceflow te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond, kunt u direct op uw account inloggen en de dienst gebruiken. 
1.3. U dient de toegang tot uw account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Practiceflow mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Practiceflow heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent. 
1.4. Met Practiceflow verwerkt u persoonsgegevens. Practiceflow treedt hierbij op als bewerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming; u bent de verantwoordelijke. U vrijwaart Practiceflow van alle aanspraken van betrokkenen onder deze wet. 

Artikel 2. Gebruiksregels 
2.1. Het is verboden Practiceflow te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.
2.2. In het bijzonder is het verboden Practiceflow op dusdanige wijze te gebruiken dat overlast of hinder voor andere gebruikers ontstaat. Onder meer valt hieronder het inzetten van eigen scripts of programma’s voor het up- of downloaden van grote hoeveelheden data, of het excessief vaak doen van aanroepen van de dienst. 2.3. Indien Practiceflow constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Practiceflow zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. 
2.4. Indien naar het oordeel van Practiceflow hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Practiceflow of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Practiceflow gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. 
2.5. Practiceflow is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. 
2.6. Practiceflow kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart Practiceflow van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels. 

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud 
3.1. Practiceflow spant zich in om de dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid. 
3.2. Practiceflow onderhoudt Practiceflow actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Practiceflow dit in de nachtelijke uren (tussen 23:00 en 07:00 uur lokale tijd) uitvoeren. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd. 
3.3. Practiceflow mag van tijd tot tijd de functionaliteit van Practiceflow aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Practiceflow zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

Artikel 4. Intellectueel eigendom 
4.1. De dienst Practiceflow, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van Practiceflow. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt gaan zonder aparte schriftelijke toestemming van Practiceflow, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan. 
4.2. Informatie die u opslaat of verwerkt via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). Practiceflow heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. U kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen. 
4.3. Indien u informatie stuurt naar Practiceflow, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert. 
4.4. Practiceflow zal geen kennis nemen van gegevens die u opslaat en/of verspreidt via Practiceflow, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Practiceflow daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Practiceflow zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt. 

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst 
5.1. Aan het gebruik van Practiceflow is een vergoeding verbonden voor gebruik van bepaalde functionaliteit. U wordt bij de betreffende functionaliteiten gewezen op de kosten. De vergoeding wordt per maand verschuldigd en wel vooraf. 
5.2. Betaling kan worden verricht via automatische incasso, door het bedrag zelf over te maken naar de bankrekening van Practiceflow, via iDealbetaling, via creditcard, via PayPal, of volgens de betaalinstructies op de website. 
5.3. Omdat de dienst direct geleverd wordt, en wel op uw uitdrukkelijk verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand. 

Artikel 6. Aansprakelijkheid 
6.1. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van Practiceflow beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald in de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis. 
6.2. Practiceflow is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
6.3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Practiceflow meldt. 
6.4. In geval van overmacht is Practiceflow nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming. 

Artikel 7. Duur en opzegging 
7.1. Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst gebruikt maakt van de dienst en loopt dan een maand. 7.2. Na deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met steeds deze zelfde periode. Indien u als consument de overeenkomst aangaat, kunt u na stilzwijgende verlenging op ieder moment de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van een maand, gerekend vanaf het moment van opzegging. Zakelijke klanten kunnen steeds tegen het einde van de in lid 1 bedoelde duur opzeggen met een opzegtermijn van een maand. 
7.3. Practiceflow kan de overeenkomst beëindigen indien u achttien maanden lang niet hebt ingelogd. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is. 
7.4. Let op: Het is niet mogelijk de data die u opslaat of verwerkt via de dienst te exporteren. 

Artikel 8. Wijzigingen voorwaarden 
8.1. Practiceflow mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder momentop ieder momentop ieder moment aanpassen. 
8.2. Practiceflow zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen. 
8.3. Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden. 

Artikel 9. Persoonsgegevens van u en van uw klanten
Je kunt in practiceflow persoonsgegevens invullen van anderen, zoals adresgegevens en contactgegevens van je contacten of medische gegevens. Omdat u bij ons deze persoonsgegevens invoert, moeten wij en u voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Om te voldoen aan de AVG komen we het volgende overeen:

Juridisch gezien bent u de verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens die u bij ons invoert. U bent dan de verwerkingsverantwoordelijke. Wij zijn hierin de verwerker. Volgens de AVG is het nodig dat wij een verwerkersovereenkomst sluiten met elkaar. Op basis van deze verwerkersovereenkomst zullen wij de persoonsgegevens die jij bij ons invoert alleen verwerken als jij daar ons de opdracht voor geeft. Je verstrekt ons deze opdracht door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.


Je bent zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die je invoert in je gebruikersaccount. Je moet hierin voldoen aan de geldende wetgeving en wettelijke eisen. Als je niet voldoet aan deze eisen en worden wij aansprakelijk gesteld door een derde partij voor ontstane schade, dan stel je ons direct schadeloos en vrijwaar je ons voor elke vorm van aansprakelijkheid.

Om de bovengenoemde persoonsgegevens te beschermen hebben we alle maatregelen genomen die binnen onze macht liggen zoals een beveiligde SSL-encryptie van het dataverkeer, DMARC en HTST. Onze servers staan op Nederlands grondgebied en vallen onder de Nederlandse wetgeving.

Wij en u zorgen ervoor dat iedereen die toegang heeft tot de bovengenoemde persoonsgegevens, deze niet zal delen met anderen en deze geheim zullen houden. Tenzij we hier verplicht tot zijn door een wettelijk voorschrift.

Artikel 10. Overige bepalingen 
10.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
10.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met Practiceflow worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Practiceflow gevestigd is. 
10.3. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast. 
10.4. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Practiceflow wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande. 
10.5. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven. 
10.6. Practiceflow is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die Practiceflow of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt. 

Copyright 2019 - Practiceflow - All Rights Reserved